top of page

DATAFLOWX TEKNOLOJİ ANONIM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA, İLETİŞİM İZNİ VE ONAY METNİ

DataFlowX Teknoloji Anonim Şirketi ("DataFlowX" veya "Şirket"), yeni nesil siber güvenlik ve siber savunma teknolojilerinde öncü olan, bilgi teknolojileri alanında yeni ve entegre bir yaklaşım sunan bir şirkettir. DataFlowX, bilgi teknolojileri alanında güvenlik hizmetleri üzerine çalışan ve birçok kurum ve kuruluşa, hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet veren bir kuruluştur. DataFlowX için, kişisel verilerin korunması son derece önemlidir.

 

DataFlowX, Türkiye'de yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve uluslararası alanda kabul gören diğer hukuki uygulamalara uygun bir şekilde hareket etme hedefini belirlemiştir. Bu bağlamda, bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açıklama Metni ("Açıklama Metni"), DataFlowX müşterileri, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve çalışanları, ziyaretçiler, çalışanlar, eski çalışanlar ve aday çalışanlarının yanı sıra, DataFlowX ile iş ilişkilerini sürdürürken kişisel verileri işlenen üçüncü tarafların genel koşullarını aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu Açıklama Metni'nde yer alan tüm kavramlar ve ifadeler, KVKK ve diğer mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı ifade edecektir.

 

KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile bu Açıklama Metni arasında bir tutarsızlık durumunda, öncelikle KVKK ilgili mevzuat uygulanacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu metin, mevcut yasalara ve Şirketimizin uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

 

Gerek web sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

 

KIŞISEL VERI: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESI: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

VERI IŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

VERI KAYIT SISTEMI: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

 

VERI SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI VE RIZA METNININ AMACI VE ŞIRKETIMIZIN VERI SORUMLUSU KONUMU: DataFlowX Teknolojileri Anonim Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin DataFlowX Teknoloji tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları: Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde kişinin açık rızasının aranmadığı durumlar haricinde DataFlowX Teknoloji tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

DataFlowX tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. KVKK'nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinde uygulanacak temel prensipler belirtilmiştir.

 

Kişisel veriler, DataFlowX tarafından şu durumlarda işlenir:

 

 • DataFlowX ürünlerini ve/veya hizmetlerini satın aldığınızda;

 

 • DataFlowX'e ürün veya hizmet teklif ettiğinizde;

 

 • Herhangi bir şekilde DataFlowX ile iletişim kurduğunuzda;

 

 • Pazarlama için gönderdiğimiz ticari elektronik iletileri almak istediğinizde;

 

 • DataFlowX'te iş başvurusu yaparken ve/veya çalışmaya başladığınızda;

 

 • DataFlowX tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığınızda ve

 

 • Bu Açıklama Metni ve/veya eklerinde belirlenen kurallara uygun olarak Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde.

 

Ayrıca, web sitesi üzerinden, IP adresiniz, kullanımınıza ilişkin başlangıç ve bitiş bilgileri, kullanım türü ve kapsamı, tarayıcı türünüz ve işletim sisteminizin türü gibi bilgiler de kaydedilir. Bunun yanı sıra, çeşitli konumlarında bulunan web sitesindeki formlar aracılığıyla adınız, soyadınız, unvanınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kişisel mesajlarınız ve benzeri bilgileri web sitesine yüklerseniz ve böylece bu bilgileri DataFlowX ile paylaşırsanız, bu bilgileri talebinize uygun olarak ve DataFlowX tarafından sunulan hizmetlerin amaçları doğrultusunda işleriz.

 

 

Web sitemiz, Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Öte yandan, Google Analytics, web sitesinin kullanımını analiz etmeye olanak tanıyan bilgileri içeren metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Çerezler aracılığıyla elde edilen web sitesi kullanımıyla ilgili bilgiler, ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve depolanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu çerezlerin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, web sitemiz, istatistiksel amaçlar için AdWords ve double-click çerezlerini kullanmaktadır. Bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda bunları devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitesindeki tüm fonksiyonları tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ancak önemle değinmek isteriz ki, kişisel verileriniz KVKK 9. Madde uyarınca kişinin açık rızası olmaksızın kesinlikle yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

MÜŞTERILERE AIT KIŞISEL VERILERIN İŞLENME AMACI: Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;

 

 1. DataFlowX Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması,

 

 1. Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesi,

 

 1. Talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi,

 

 1. DataFlowX Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin iletişimin ve tanıtımın yapılması,

 

 1. DataFlowX Teknoloji tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

 1. DataFlowX'te iş başvurusu yaparken ve/veya çalışmaya başladığında,

 

 1. Müşterilere ait kişisel veriler, yürürlükteki mevzuat kapsamında müşteri ilişkisinin yönetilmesi, güvenliği, performansının ölçülmesi, şirket içi eğitimlerin planlanması ve icrası, şirket içi iş süreçlerinin yürütülmesi ve güvenliği, şirket içi iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve güvenliği, iş ortaklarımızla yapılacak ticari, hukuki ve mali iş ilişkilerin yönetilmesi, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla da işlenmektedir.

 

 

KIŞISEL VERILERIN İŞLENME SÜRESI: Müşterilere ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekle birlikte müşteri ilişkisinin devam etmesi halinde müşteri ilişkisinin devam ettiği sürece ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen muhafaza süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

 

 

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi: Müşterilere ait kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, KVKK 7. Madde uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

KIŞISEL VERI SAHIBININ HAKLARI: Kanun’un 11. maddesi uyarınca müşteriler, DataFlowX Teknoloji’den talep etmeleri halinde şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin;

 

 1. Bilgi edinme,

 2. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 5. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

İLETIŞIM İÇIN: Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak, kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bize ulaşmak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgi almak için şirketimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Geçerli mevzuattan kaynaklanan bu hakları kullanabilmek için, yazılı başvuruda bulunmanız veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresi üzerinden kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ekleyerek başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz, DataFlowX tarafından değerlendirilecek ve 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

 

BAŞVURU YOLLARI VE ADRESLERI:

 

 • Başvuru sahibi, www.dataflowx.com adresine gelerek kimliğini tespit etmek için gerekli olan gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunabilir.

 • Başvuru sahibi, kendisi veya temsile yetkili vekil aracılığıyla Başvuru Formunu doldurarak DataFlowX, Inc. Adresine noter veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilir.

 • Başvuru sahibi, güvenli elektronik imzayla kayıtlı elektronik posta ile başvuruda bulunabilir.

 

 

 

Başvuru Adresi: Mutlukent Mah., 1964 Sk., No:23/1, 06800, Çankaya, ANKARA, TÜRKİYE

WEB sitesi: www.dataflowx.com

Mail Adresi: info@dataflowx.com

KEP Adresi: dataflowx@hs01.kep.tr

 

Bu metin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel bilgileri içermektedir ve bu nedenle her bir veri işleme faaliyeti için ayrıca rıza talep edilmesi gerekebilir. Ayrıca, işbu Aydınlatma ve Onay Metni üzerinde değişiklik yapma hakkı şirketimizde saklıdır.

bottom of page